Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van T&R B.V., hierna te noemen: “T&R”, gevestigd en kantoorhoudend te Aerdt  (gemeente Rijnwaarden), zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 25-6-2012 onder nummer 55384064

 Artikel 1 Algemeen

T&R houdt zich bezig met:

 • de verkoop van producten via www.plaagdier.com;
 • het verrichten van gasmetingen in containers;
 • het bestrijden van ongedierte.

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

–     T&R: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden haar activiteiten verricht;

 • de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon wie aan T&R opdracht heeft gegeven

tot het verrichten van werkzaamheden dan wel het leveren van goederen;

–     schriftelijk: vastlegging zowel op papier als langs elektronische weg.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen T&R en de opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen T&R en een derde, indien die derde bij de uitvoering van de overeenkomst tussen T&R en de opdrachtgever wordt betrokken. Ook de derde kan, indien deze rechtstreeks door de opdrachtgever wordt aangesproken, jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze voorwaarden.

Artikel 4 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen T&R en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op andere wijze, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van T&R zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen, tarieven en specificaties. De aanbiedingen zijn gebaseerd op levering/uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 2. Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand nadat T&R de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, dan wel doordat T&R geheel of gedeeltelijk aan een opdracht of levering voldoet.
 3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op grond van door T&R in te willigen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 4. T&R heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever/T&R inzake gasmeting

 1. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking van T&R zijn.
 2. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van T&R zijn.
 3. T&R is niet verplicht, maar wel gerechtigd om te onderzoeken of de door de opdrachtgever gedane opgaven juist en volledig zijn.
 4. T&R is gerechtigd maar niet verplicht om op eigen gezag, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever, alle maatregelen te verrichten die hij in het belang van de werkzaamheden nodig acht.
 5. Opdrachtgever is ermee bekend, dat de rapportage van een gasmeting slechts de situatie op het moment van de meting weergeeft. Door omstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperaturen, vocht, toetreding van zuurstof) kan de situatie veranderen.
 6. De geldigheidsduur van de gasmeting wordt in de rapportage vermeld, maar is altijd beperkt tot 2 uur na de meting.

 

Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever/T&R inzake ongediertebestrijding

 1. Tot de ongediertewerkzaamheden behoren onder meer: ongediertebestrijding- en beheersing, begassing en gasvrijmeting, houtprotectie, desinfectie, onkruidbestrijding, vogelwering etc.
 2. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat T&R direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. De opdrachtgever verleent daartoe aan T&R vrije toegang tot alle te behandelen ruimtes en/of terreinen.
 3. De opdrachtgever is verplicht alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos aan T&R ter beschikking te stellen.
 4. Tot de in het kader van dit artikel genoemde werkzaamheden kan ook de levering van producten behoren, die nodig zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wel door de opdrachtgever dienen te worden gebruikt, nadat T&R de werkzaamheden heeft uitgevoerd. De kosten van deze producten worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
 5. De opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen of instructies, die door of namens T&R worden gedaan en verband houden met de uitvoering van of betrekking hebben op de periode van uitvoering van de werkzaamheden of de periode na de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. T&R zal de werkzaamheden (doen) uitvoeren door daartoe deskundige personen. Het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden wordt bij benadering vastgesteld. In verband met een wijziging van omstandigheden (waaronder weersomstandigheden) kan het tijdstip van uitvoering worden gewijzigd.

Artikel 8 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door T&R aan te wijzen rekeningnummer Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. T&R is te allen tijde gerechtigd contante betaling te verlangen.
 3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Dit rentepercentage geldt ook als de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. T&R is gerechtigd om naast het factuurbedrag alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00.
 5. De door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de opdrachtgever vermeldt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames

 1. Onder reclame van de opdrachtgever wordt verstaan ernstige grieven van de opdrachtgever over de geleverde goederen en/of diensten. Onder reclame wordt niet begrepen kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit en afwijkingen zoals die in de branche toelaatbaar worden geacht.
 2. Reclames omtrent de geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering dan wel na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bij T&R te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht verwerkt heeft.
 3. Reclames omtrent de geleverde goederen dienen binnen 48 uur na levering, althans binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan T&R te worden meegedeeld met beschrijving van de aard van het gebrek. Reclames met betrekking tot geleverde goederen later dan één maand na levering worden in geen geval geaccepteerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Alle werkzaamheden van T&R worden uitgevoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. T&R is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van T&R of diens ondergeschikten of door grove schuld of opzet van door T&R ingeschakelde hulppersonen.
 3. T&R is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan zaken van de opdrachtgever wordt toegebracht.
 4. T&R is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart T&R voor iedere aanspraak van derden (waaronder ondergeschikten van de opdrachtgever) tot schadevergoeding jegens T&R, die voortvloeit, direct of indirect, uit door T&R uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten.
 6. De aansprakelijkheid van T&R uit hoofde van een overeenkomst is te allen tijde beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele overeenkomst is gemoeid en als zodanig staat vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 12 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het moment waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance aanvraagt of door beslaglegging, doordat hij onder curatele is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen daarvan verliest.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door T&R geleden schade.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen zijn van de andere partij in het kader van vertrouwelijke informatie van welke aard ook hebben ontvangen.
 2. Partijen zullen geen gegevens en informatie zoals in dit artikel bedoeld aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Nietigheid

 1. Indien door de rechter een bepaling van deze overeenkomst wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Indien T&R niet steeds strikte naleving van haar algemene voorwaarden verlangt, houdt dit niet in dat T&R afziet van haar rechten om dit alsnog te doen.

Artikel 15 Toepasselijkheid

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig zullen worden aangemerkt, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Arnhem.